Psychiatrička Denisa Mészárosová: Závislosť nie je prejavom slabosti

ROZHOVOR

Kvôli pandémii musíme meniť zaužívané zvyky, hľadať nové možnosti rozptýlenia, zmysluplného trávenia času. Čím skôr situáciu akceptujeme a prispôsobíme sa jej, tým lepšie. Ako si zachovať zdravý rozum a nepodľahnúť vábeniu návykových látok? Aj o tom je rozhovor s psychiatričkou MUDr. Denisou Mészárosovou.

50+ Ako vzniká závislosť?

Závislosť vyvolávajú viaceré príčiny. Vo všeobecnosti možno povedať, že užívanie nejakej látky má u závislého človeka prednosť pred všetkým, čo si predtým, ako sa stal závislým, najviac cenil. Hlavnou charakteristikou syndrómu závislosti je veľmi silná túžba látku za každú cenu užiť a znížená kontrola nad jej užívaním, nárast tolerancie voči návykovej látke (ďalej NL) a pokračovanie v užívaní napriek jasným škodlivým následkom.

50+ Kedy a prečo by malo okolie spozornieť?

Určite vtedy, keď človek zmení zvyčajný spôsob života, prípadne nie je schopný chodiť do zamestnania, zanedbáva seba a svoje okolie, rezignuje na všetko, čo považoval predtým za zmysluplné. Týka sa to najmä závislostí, ktoré menia, resp. deštruujú psychiku, menia náladu, myslenie a motiváciu. Patrí sem alkohol a drogy, ale aj patologické hráčstvo.

50+ Čo považujete za najčastejšie príčiny namotania sa na určitú NL alebo činnosť? Sú za tým pomery v rodine, intelekt?

Nízky intelekt, resp. nedostatok intelektu nie je príčinou vzniku závislosti. Ani rodinné prostredie nemožno jednoznačne označiť za faktor, ktorý má vplyv na závislosť. Príčin je mnoho. Za najčastejšiu považujeme genetické predispozície a osobnostné charakteristiky, pre ktoré niekto ľahšie prepadne závislosti, vplyv má aj prostredie determinujúce vývoj osobnosti, pričom problémové prostredie môže umožňovať NL užívať. V neposlednom rade to môže byť aj banálny podnet, ktorý experimentálne užívanie premení na závislosť.

zavislosti-meszarosova

50+ Medzi mediálne najznámejšie patrí závislosť od alkoholu, hracích automatov, drog a cigariet. Zodpovedá toto poradie realite, teda počtu osôb liečených od konkrétnych druhov závislosti?

Koľko štatistík, toľko poradí. Množstvo závislých a prvenstvo určitej látky na stupnici frekvencie jej užívania závisí aj od danej spoločnosti. V každej spoločnosti prevažujú návykové látky, ktoré sú legálne a ktoré spoločnosť akceptuje. Príkladom môže byť ázijská populácia. Jej príslušníci takmer nepijú alkohol kvôli zníženej schopnosti ho metabolizovať. V extrémnej miere je tam však rozšírené fajčenie nikotínových cigariet. Za zmienku stojí, že v rozvojových krajinách rastie konzumácia alkoholu, kým v rozvinutých krajinách klesá. U nás sú najrozšírenejšie NL kofeín, nikotín, lieky, alkohol, až potom nasledujú ilegálne NL, hracie automaty a iné hazardné hry.

50+ Ktorá kategória je najpočetnejšia? Aké je zastúpenie mužov a žien? V porovnaní s minulosťou dochádza k nejakým zmenám?

Prevalencia v počte konzumujúcich či závislých mužov a žien je podmienená typom NL. Pri závislosti od tabaku vedú muži, ale ženy ich míľovými krokmi nasledujú. Konzumácia alkoholu sa líši podľa regiónov. Mužom patrí prvenstvo, ale zaznamenávame nárast najmä medzi mladšími ženami. Užívanie ilegálnych látok je prevažne mužskou doménou nielen u nás, ale aj v celosvetovom meradle. V porovnaní s minulosťou dochádza k zmenám najmä pri fajčení tabakových výrobkov a experimentovaní s ilegálnymi NL u mladistvých nad 15 rokov. Vzrástol počet tých, ktorí majú skúsenosti s marihuanou či kokaínom. Alarmujúci je rapídny nárast mladých ľudí užívajúcich stimulanciá amfetamínového typu (pervitín).

50+ Alkoholici tvrdia, že majú pitie pod kontrolou. Nie sú ochotní priznať, že prekročili hranicu. Ako je to pri iných závislostiach, napríklad závislosti od cigariet?

Tabak obsahuje veľa látok. So závislosťou sa najčastejšie spája nikotín. Je to psychoaktívna zložka, ktorá spôsobuje pozorovateľné behaviorálne účinky, podobne ako iné NL, napríklad zmeny nálad, zníženie stresu a zvýšenie výkonu. Behaviorálne účinky počas fajčenia zahŕňajú vzrušenie, zvýšenú pozornosť a koncentráciu, zlepšenie pamäti, zníženie úzkosti a potlačenie chuti do jedla. Nikotín má na človeka v závislosti od dávky psychoaktívne účinky, ktoré sa podobajú na účinky psychostimulancií. Nikotín stimuluje prevod dopamínu v príslušných častiach mozgu. Môžeme povedať, že je závislý od dopamínu, čo je pravdepodobne základom schopnosti tabaku spôsobovať podobnú závislosť, aká vzniká pri iných NL. Abstinenčný stav pri fajčení môže sprevádzať podráždenosť, nepriateľský postoj, pocit strachu, dysforická a depresívna nálada, znížená srdcová frekvencia a zvýšená chuť do jedla. Nutkanie fajčiť súvisí s nízkymi hladinami nikotínu v krvi. To poukazuje na to, že fajčenie má udržať určité množstvo nikotínu v krvi, aby nevznikol abstinenčný symptóm. Baženie po cigarete sa po podaní nikotínu v čistej forme vo všeobecnosti zmierni len čiastočne, pretože túžbu po tabaku môžu vyvolať aj iné faktory. Nesprostredkováva ju priamo nikotín, ale napríklad vôňa dymu, pohľad na iných fajčiarov, reklamy na tabak.

50+ Prečo je podľa vás spoločnosť k fajčeniu tolerantná?

Dôvod vidím v tom, že u fajčiara sa po aplikácii NL nemení psychický stav v zmysle nepredvídateľného správania. Ďalej u fajčiarov vo všeobecnosti prevláda pocit, že svojou závislosťou „otravujú“ len seba a nie svoje okolie. A, samozrejme, ako pri akejkoľvek inej závislosti aj tu platí ilúzia, že užívanie NL majú pod kontrolou.

50+ Pri ochorení COVID-19 sú rizikovou skupinou práve fajčiari. Aký postup by ste odporučili fajčiarom, ktorí so svojou závislosťou nedokážu skoncovať? Máme pre nich menej rizikové alternatívy?

Väčšina nepriaznivých účinkov fajčenia nepochádza z nikotínu, ale z látok, ktoré sa uvoľňujú pri fajčení klasickej cigarety, pri spaľovaní tabaku. Inhaláciou škodlivých látok trpí dýchací a kardiovaskulárny systém. U fajčiarov, ktorí nevedia skoncovať so závislosťou, sú možnou alternatívou elektronické cigarety a zariadenia na nahrievanie tabaku. Považujú sa za menej rizikovú formu fajčenia, nik však netvrdí, že úplne bezpečnú. Vedecké dôkazy potvrdili, že dochádza k poklesu zdravotných rizík, to znamená, že do organizmu sa dostane menej škodlivín a zníži sa hrozba negatívneho vplyvu na dýchací a kardiovaskulárnych aparát.

50+ Hovorí sa, že ak má človek pevnú vôľu, dokáže všeličo, dokonca aj zvíťaziť nad závislosťou. Ak sa mu to nepodarí, je to prejav slabosti?

Hovoriť v prípade závislosti len o pevnej vôli by bolo príliš zjednodušené. Závislosť nie je prejav slabosti, ale zložitý fyziologický, behaviorálny a kognitívny fenomén. Z tohto dôvodu zvládnuť závislosť nie je možné „len“ odobratím NL a zapojením osobnostných mechanizmov. Pri liečbe návykových ochorení sa zaoberáme motiváciou k abstinencii. Motivácia a jej zmeny sa totiž dajú ovplyvňovať liečebnými postupmi.

50+ Na čo by sme podľa vás mali dbať, aby sme náročné obdobie pandémie zvládli čo najlepšie a nestali sa od niečoho závislými?

Na túto tému sa toho povedalo veľa. Pokúsim sa o zhrnutie. Za dôležité považujem nepúšťať sa do niečoho, čo nemám pod kontrolou. Zamerať sa na zdravý životný štýl – nekonzumovať to, čo mi ubližuje, od jedla po správy. Byť k sebe a iným ľuďom empatický, hľadať spôsoby, ako sa prispôsobiť zmenám. Snažiť sa šíriť nádej.

DANIELA AUGUSTINSKA